Verdensparken

I perioden 2009 til 2012 jeg jobbet med å studere det sosiale og kulturelle mangfoldet i Groruddalen og skape løsninger som skulle heve stedsidentiteten i ulike bydelen i Oslo øst under Groruddalssatsingen. Målet til satsningen er å bidra til å forbedre levekårene i Groruddalen. Prosjektene hadde spesielt fokus på omdømmebygging i et multietnisk område, med vekt på forbedre det negative omdømmet gjennom synliggjøre lokale ressurser og aktiviteter. Mulighetsstudiet resulterte i park konseptene Kultur i Ring og Verdensparken.

Verdensparken på Furuset er et nasjonalt eksempel på hvordan lokale friluftsområder gir rom for kulturelt mangfold, lek, aktiviteter, møteplasser og nye idretter som den urbane ekstremsporten parkour.

Gjennom et forstudiet i 2009 var jeg med på legge grunnlag for videre utvikling og etablering av Verdensparken på Furuset. Oppfølgingen av forstudiet i et forprosjekt, innebar dialog og samarbeid med aktuelle aktører blant eiere, brukere og offentlige aktører. Prosjektet dannet grunnlag for bydelens handlingsplaner og for hvordan de skulle utvikle seg videre.

I forkant av forstudiet deltok jeg på Future City Game, et temabasert kreativt spill, designet for idéutvikling og medvirkning i planlegging av byer og tettsteder. Målet med spillet er å skape bærekraftige ideer for byers fremtidige utvikling. De beste ideene fra spillet ble tatt med videre i arbeidet med å skissere et parkkonsept.

Som konsulent hadde jeg ansvaret for å utvikle rammekonseptet for parkområdet, designe parkelementer, utvikle og gjennomføre medvirkningsprosesser. Sammen med landskapsarkitektene Bjørbekk og Lindheim skisserte vi et parkkonsept som henter inspirasjon fra fem kontinenter.