Paint for nature

10 portretter av 10 utrydningstruede dyr.

Paint for Nature er et kunstprosjekt som synliggjør dyrerikets tilstand. Gjennom prosjektet «Faceit» forteller jeg en historie om verdens ti mest utrydningstruede dyr.

Første bilde i serien er Fjellgorilla som har vært utsatt for ukontrollert jakt, krig, sykdom siden 1972. Leveområder har blitt mindre og mindre. I tillegg har de blitt fanget for salg på det ulovlige dyremarkedet.

I dag finnes det bare 880 ville fjellgorillaer i verden, og den er derfor et av verdens mest truede dyr.

De fem viktigste årsakene til at arter er truet:

  • Ødeleggelse og oppsplitting av leveområder er den viktigste årsaken til at arter trues av utryddelse.
  • Klimaendringer er en økende trussel mot naturens mangfold.
  • For hver grad jordens gjennomsnittstemperatur øker, kan
  • opptil 10 % av artene stå i fare for å forsvinne.
  • Fremmede arter spres via menneskelig aktivitet og kan fortrenge arter som naturlig lever i området.
  • Overhøsting er en trussel mot arters langsiktig overlevelse
  • Overfiske kan for eksempel føre til kollaps i bestander.
  • Forurensing som sur nedbør, næringssalter og miljøgifter påvirker arter negativt.